Contorul medaliilor – 2016
 U Cluj medalii

 92

64 

 69

Urmărește-ne pe Twitter!
Abonează-te la Newsletter!

Sportivul săptămânii
Sportivul săptămânii

RADU DĂRĂBAN – SCRIMĂ
Scrimerul Universității Cluj Radu Dărăban a cucerit pentru a patra oară consecutiv trofeul Cupei României la floretă masculin individual, câștigând de asemenea și Cupa României pe echipe la floretă alături de colegii de la CS ”U”, Bogdan Dascălu, Gerard Tuzhanyi și Edgar Balogh. Ambele competiții s-au desfășurat la Timișoara în perioada 3-4 octombrie.

Vremea în Cluj
La mulți ani!
La mulți ani!

Pany-Vas Levente Matyas - CULTURISM
13.10.1986


REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE


REGULAMENT  DE ORDINE INTERIOARĂ
CLUBUL  SPORTIV  “UNIVERSITATEA”  CLUJ

1. DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Prezentul Regulament de Ordine Interioară cuprinde reguli şi norme de conduită necesare pentru buna desfăşurare a activităţii interne a Clubului Sportiv “Universitatea” Cluj-Napoca, denumit in continuare  C.S.U.
Art.2. (1) Regulamentul de ordine interioară, se aplică tuturor salariaţilor indiferent de durata contractului individual de muncă, persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe baza de contract de colaborare sau prestări servicii în baza unor convenţii civile, elevilor si studenţilor legitimati in cadrul clubului precum si celor care isi desfasoara activitatea in cadrul clubului  pe baza de voluntariat.
(2) Scopul prezentului Regulament de Ordine Interioară este acela de a asigura funcţionarea clubului în condiţiile unui climat intern judicios, corect, demn şi plăcut, propice înaltei performanţe sportive şi individuale a angajaţilor şi sportivilor, având la bază următoarele principii:
a)    principiul bunei credinţe;
b)    principiul respectului reciproc între instituţie , angajati si sportivi, respectiv între angajaţi si sportivi;
c)    principiul deontologiei profesionale;
d)    principiul egalităţii de şanse şi de tratament;
e)    principiul solidarităţii;
f)     principiul transparenţei;
g)    principiul libertăţii de asociere pentru apărarea drepturilor şi promovarea intereselor profesionale, sociale, culturale, economice, etc.;
h)   principiul răspunderii personale faţă de instituţie şi faţă de societate, pentru activitatea desfăşurată în orice plan: sportiv, didactic, ştiinţific, administrativ, etc.
Art. 3.(1) Regulamentul de Ordine Interioară al C.S.U. a fost elaborat în conformitate cu prevederile :
Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 84/1995 – Legea Învăţământului, Legii nr.319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Legii nr. 202/2002, privind   egalitatea   de   şanse  între  femei  şi  bărbaţi, O.G. nr.  27/2002 privind procedura de soluţionare a petiţiilor, Legii nr. 467/2006, privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor, tinând seama de contractul colectiv de muncă în vigoare la nivelul insituţiei, precum si de Regulamentul de organizare si functionare al CSU.
(2) Orice revizuire sau completare ulterioară a Regulamentului de Ordine Interioară, va trebui să aibă în vedere eventualele modificări intervenite în legislaţia specifică domeniului de activitate al C.S.U.
Art.4.(1) Prezentul Regulament de ordine interioara cuprinde dispozitii cu privire la urmatoarele categorii :
a)    reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;
b)    reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;
c)    drepturile si obligatiile angajatorului si a salariatilor;
d)    procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor;
e)    reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;
f)    abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;
g)    reguli referitoare la procedura disciplinara;
h)    modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice.
(2) Prezentul regulament se completeaza cu regulamentele de ordine interioara specifice fiecarei sectii sportive.
Art.5.(1) Prevederile Regulamentului de Ordine Interioară se aplică tuturor salariaţilor C.S.U. indiferent de forma şi durata contractului individual de muncă, de categoria de salariaţi în care se încadrează, de funcţia pe care o deţin sau de poziţia ierarhică ocupată, precum si sportivilor legitimati in cadrul clubului.
(2) Dacă salariaţii C.S.U. sunt delegaţi la alte instituţii sau cluburi, aceştia vor fi obligaţi să respecte atât dispoziţiile prezentului Regulament de Ordine Interioară, cât şi pe cele stabilite prin Regulamentul Intern al instituţiei la care sunt delegaţi.
Art. 6.(1) În cadrul C.S.U.  işi desfăşoară activitatea următoarele categorii de salariaţi: antrenori, experti si referenti sportivi, personal auxiliar ( soferi, magazineri, secretare, etc.) si sportivi.
(2) Salariaţii, indiferent de categoria din care fac parte, pot fi angajati cu timp intreg de lucru (titulari)  sau cu timp partial.
(3) În desfăşurarea activităţii lor, salariaţii trebuie să isi achite sarcinile conţinute în  fişa postului pe care-l ocupă.
Art. 7. Toate categoriile de salariaţi vor avea încheiate cu C.S.U. contracte, convenţii sau acorduri de muncă, după caz, în acord cu legislaţia în vigoare şi cu reglementările interne ale C.S.U.
Art. 8. Angajatii cu timp partial de munca au  drepturi şi obligaţii similare cu ale angajatilor  cu funcţia de bază în C.S.U., mai puţin dreptul de a  beneficia de salariu de merit, prime, tichete de masă şi tichete cadou.
Art. 9.(1) C.S.U. se angajează să informeze angajaţii, potrivit legislaţiei în vigoare, cu privire la:
•    evoluţia recentă şi evoluţia probabilă a activităţilor şi situaţiei economice a instituţiei;
•    starea de fapt şi tendinţele privind schema de personal şi personalul efectiv al instituţiei;
•    deciziile care pot duce la modificări importante în organizarea muncii, în relaţiile contractual sau în raporturile de muncă, în special atunci când există o ameninţare la adresa locurilor de muncă;
(2) C.S.U. îşi rezervă dreptul de a refuza, potrivit legii, comunicarea informaţiilor calificate drept confidenţiale şi care pot dăuna funcţionării instituţiei.

2. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR C.S.U.
Art. 10. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
a)    dreptul la salarizare corespunzătoare pentru munca depusă, în acord cu prevederile contractului / convenţiei / acordului de muncă;
b)    dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c)    dreptul la concediu de odihnă anual;
d)    dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e)    dreptul la demnitate în muncă;
f)     dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
g)    dreptul la formare şi perfecţionare profesională;
h)    dreptul la informare şi consultare;
i)     dreptul de a lua parte la monitorizarea condiţiilor şi mediului de muncă şi la demersurile vizând ameliorarea lor;
j)     dreptul la negociere colectivă şi individuală;
k)    dreptul de a participa la acţiuni colective, inclusiv de natură grevistă;
l)     dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;
m)   dreptul la petiţie;
n)    dreptul la protecţie instituţională faţă de măsuri, atitudini şi demersuri abuzive sau injuste, inclusiv de hărţuire şi / sau calomnie;
o)    dreptul de a beneficia în condiţii de echitate de infrastructura de învăţământ, de cercetare, sportivă, culturală şi socială a C.S.U.;
Art. 11. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a)    obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în Regulamentul de Ordine Interioară al C.S.U., în celelalte reglementări interne, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;
b)    obligaţia de a îndeplini cantitativ şi calitativ atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
c)    obligaţia de a respecta disciplina muncii;
d)    obligaţia de a respecta normele şi măsurile de securitate şi sănătate a muncii;
e)    obligaţia de a da dovadă de deontologie;
f)     obligaţia de a fi loial C.S.U. în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi în activităţile desfăşurate în afara C.S.U.;
g)    obligaţia de a respecta secretul de serviciu;
h)    obligaţia de a da dovadă de respect şi bună-credinţă în raporturile cu instituţia şi cu colegii*) şi, implicit, de a nu recurge la atitudini şi demersuri de hărţuire şi / sau calomnie.*) În context, termenul „coleg” vizează orice membru al comunităţii CSU, indiferent de calificare, post ocupat sau  poziţie ierarhică;
i)    să îşi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii clubului;
j)    să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice în exercitarea atribuţiilor ce le revin;
k)   să răspundă, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate;
l)    să nu solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, daruri sau alte avantaje;
m)  să îşi perfecţioneze pregătirea profesionala fie în cadrul clubului, fie urmând cursuri de perfecţionare organizate în acest scop;
n)   să se conformeze programului de lucru al clubului;
o)   să anunţe, personal sau prin altă persoană, conducerea clubului in situaţia în care, din motive obiective ori din cauza îmbolnăvirii absentează de la serviciu, în cursul zilei în care are loc absenţa, sau în cel mult 24 de ore;
p)   să aibă o atitudine demna şi corectă, respectuoasă, dând dovadă de iniţiativă, creativitate, spirit constructiv, prezenţă de spirit, capacitate decizională operativă, diplomaţie;
q)   să aducă la cunoştinţa şefilor ierarhici orice neregulă constatată, abateri sau greutăţi în muncă;
r)    să se prezinte la serviciu în ţinută decentă, să facă şi să menţină ordinea şi curăţenia la locul de muncă, conform sarcinilor ce-i revin prin fişa postului;
s)    să fumeze numai în spaţiile special amenajate;
t)    să cunoască şi să respecte politicile de securitate şi protecţia muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor;
u)   să nu utilizeze timpul de lucru în scopuri personale;
v)    să aducă la cunoştinţă superiorului ierarhic orice abatere de la prevederile prezentului regulament săvârşită de alţi salariaţi, sau, vizitatori ai clubului;
w)   să respecte în totalitate prevederile prezentului regulament şi să păstreze confidenţialitatea privind conţinutul acestuia.

3. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE C.S.U.
Art. 12. C.S.U., din postura sa de angajator, are, în principal, următoarele drepturi:
a)    să stabilească organizarea şi regulile de funcţionare ale unităţii;
b)    să stabilească schema de personal a unităţii;
c)    să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii şi / sau contractului colectiv de muncă aplicabil, încheiat la nivel naţional, la nivel de ramură de activitate, de grup de unităţi sau de unitate, respectiv contractului individual de muncă;
d)    să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii lor;
e)    să exercite controlul asupra modului de îndeplinire de către salariaţi a sarcinilor de serviciu;
f)     să decidă în privinţa creerii de posibilităţi de accedere a personalului la încadrări superioare în cadrul unităţii, ţinând seamă de costurile incumbate, de posibilităţile financiare şi de interesele de moment şi de perspectivă ale acesteia;
g)    să constate săvârşirea abaterilor disciplinare, inclusiv a atitudinilor şi demersurilor de hărţuire şi / sau calomnie instituţională şi personală şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil, prezentului regulament de ordine interioară sau altor reglementări ale C.S.U., după caz.
Art. 13. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a)    să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
b)    să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
c)    să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil, din contractele individuale de muncă, precum şi din prezentul regulament
d)    să creeze personalului propriu cât mai bune şanse de realizare profesională;
e)    să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia informaţiilor care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii;
f)     să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
g)    să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului,respectiv, dacă este cazul, retribuţia / veniturile obţinute de el în CSU;
h)    să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;
i)     să asigure în unitate un climat judicios, corect, demn şi plăcut, inclusiv descurajând preventiv şi corectiv atitudinile şi demersurile de hărţuire şi / sau calomnie instituţională şi personală şi, în general, reaua-credinţă  ;
Art.14. Obligaţiile conducerii CSU :
Conducerea CSU, în vederea bunei desfăşurări a activităţii se obligă:
a)    Să pună la dispoziţia salariaţilor spaţiu de lucru cu dotări, mijloace materiale şi de lucru necesare asigurării unor condiţii corespunzătoare de muncă pentru atingerea standardelor de performanţă cerute îndeplinirii sarcinilor ce-i revin fiecăruia;
b)    Să urmărească periodic modul în care dotarea compartimentelor de muncă este realizată, în raport de cerinţele şi specificul fiecărei activităţi;
c)    Să organizeze activitatea salariaţilor ţinând cont de strategia de dezvoltare, precizând prin fişa postului atribuţiile fiecăruia în raport de studiile, pregătirea profesională şi specialitatea acestora, stabilind în mod corect şi echitabil volumul de muncă al fiecăruia;
d)    Să răspundă pentru legalitatea şi oportunitatea dispoziţiilor date subalternilor, atât în cadrul societăţii cât şi în afara acesteia;
e)    Să organizeze periodic forme de instruire şi formare profesională în raport de realizarea şi calitatea muncii fiecărui salariat, indiferent de nivelul sau natura studiilor avute;
f)    Să sprijine şi să stimuleze iniţiativa şi capacitatea profesională a salariaţilor;
g)    Să asigure condiţiile necesare aplicării dispoziţiilor legale în vigoare referitoare la securitatea muncii şi prevenirea incendiilor, timpul de lucru şi de odihnă, acordarea drepturilor pentru muncă prestată;
h)    Să plătească drepturile salariale la termenele şi în condiţiile stabilite;
i)    Să creeze condiţii de prevenire şi înlăturare a tuturor cauzelor sau împrejurărilor care pot produce pagube patrimoniului societăţii.

4. ATRIBUTIILE  DIRECTORULUI  EXECUTIV AL  C.S.U.
Art.15. Directorul executiv al Clubul Sportiv “UNIVERSITATEA” are următoarele atribuţii:
a)    Organizeaza si conduce activitatea clubului si raspunde de indeplinirea obiectivelor stabilite;
b)    Aproba Regulamentul de ordine interioara al clubului si asigura respectarea lui  de catre personalul salariat;
c)    Reprezinta personal sau prin delegat, clubul in relatiile cu organismele sportive interne si/sau internationale, cu celelalte institutii publice sau private, organe jurisdictionale, organizatii sau agenti economici, precum si cu persoanele fizice si juridice romane si straine.  Contactul cu conducatorii autoritatilor  publice locale este asigurat de catre directorul executiv.  Reprezentantii sectiilor  pot contacta  conducatorii autoritatilor publice locale cu avizul directorului executive;
d)    Elaboreaza programele de dezvoltare pe termen mediu si scurt ale clubului, in concordanta cu Strategia nationala de dezvoltare a activitatii sportive;
e)    Negociaza si semneaza contracte si alte acte juridice de angajare a clubului;
f)    Coordoneaza si controleaza activitatea desfasurata in cadrul sectiilor pe ramura de sport din cadrul clubului, precum si a antrenorilor in vederea realizarii scopului si obiectului de activitate ale clubului;
g)    Asigura aplicarea si respectarea dispozitiilor legale in vigoare;
h)    In calitate de ordonator secundar de credite indeplineste atributiile ce ii revin, conform dispozitiilor legale in vigoare si raspunde potrivit legii de:
a.    realizarea veniturilor;
b.    folosirea cu eficienta si eficacitate a sumelor primite de la bugetul de stat;
c.    integritatea bunurilor incredintate clubului;
d.    organizare si tinerea la zi a contabilitatii;
e.    prezentarea la termen a darilor de seama contabile asupra executiei bugetare;
i)    Stabileste si deleaga atributii pe trepte ierarhice si functii avand in vedere Regulamentul de organizare si functionare propriu si structura organizatorica;
j)    Raspunde, potrivit reglementarilor legale in vigoare, de incadrarea personalului salariat din subordine;
k)    Organizeaza controlul indeplinirii sarcinilor de catre personalul din subordine si urmareste aplicarea masurilor pe care le dispune;
l)    Aplica, in conditiile legii, sanctiuni disciplinare salariatilor, in cazul savarsirii de abateri disciplinare si dispune repararea prejudiciilor produse;
m)    Aproba planurile de pregatire prezentate de antrenorii clubului;
n)    Analizeaza periodic, impreuna cu antrenorii, stadiul indeplinirii obiectivelor stabilite si rezultatele realizate de sportivii legitimati la club;
o)    Aproba calendarul competitional intern si international al clubului si urmareste derularea acestuia;
p)    Urmareste pregatirea si participarea sportivilor la competitiile prevazute in calendarul competitional intern si international al clubului, precum si organizarea competitiilor proprii si actiunilor de selectie;
q)    Participa la principalele competitii interne si internationale ale clubului;
r)    Stabileste pentru fiecare antrenor, prin fisa postului, numarul de grupe de sportivi, pe niveluri valorice si numarul minim de sportivi legitimati sau nelegitimati cuprinsi in pregatire;
s)    Asigura constituirea si actualizarea permanenta a fondului documentar si a bancii de date ale clubului, respectiv:
a.    acte normative in vigoare privind activitatea sportiva;
b.    regulamentul de organizare si functionare propriu;
c.    regulamentul de ordine interioara;
d.    ordinele ministrului educatiei, cercetarii si tineretului  repartizate clubului;
e.    statutele si regulamentele federatiilor sportive la care clubul este afiliat;
f.    programele de dezvoltare pe termen mediu si scurt al clubului;
g.    evidenta sportivilor legitimati si clasificati pe ramuri de sport;
h.    rezultatele obtinute de sportivi in competitiile interne si internationale.
t)    Dispune masuri pentru promovarea spiritului de fair-play si pentru combaterea si prevenirea violentei si dopajului in activitatea clubului;
u)    Asigura si raspunde de integritatea, intretinerea si functionarea in conditii optime a bazei materiale sportive din patrimoniul clubului;
v)    Orice alte atributii, cu exceptia celor, date potrivit reglementarilor legale, in competenta altor organe;

5. ATRIBUTIILE  DEPARTAMENTULUI  FINANCIAR-CONTABIL
Art.16.  Principalele atributii ale departamentului financiar-contabil sunt urmatoarele :
a)    organizeaza si tine evidenta financiar-contabila a institutiei ;
b)    intocmeste si prezinta spre aprobarea directorului executiv proiectul de buget anual de venituri si cheltuieli si urmareste derularea acestuia ;
c)    urmareste, dupa caz, realizarea programului anual de investitii, reparatii capitale si dotari ;
d)    inregistreaza in evidenta financiar-contabila toate operatiunile pe baza de documente legal intocmite si aprobate ;
e)    tine evidenta sintetica si analitica a cheltuielilor dupa natura lor ;
f)     organizeaza sistemul de circulatie interna a documentelor de evidenta primara ;
g)    organizeaza controlul gestionar de fond si inventarierea si dupa caz, casarea anuala a patrimoniului ;
h)    organizeaza activitatea de  control ierarhic operativ curent, precum si cea de control financiar-preventiv ;
i)     intocmeste notele contabile si centralizatoare pentru debitarea, respectiv creditarea conturilor ;
j)     intocmeste statele de plata ale salariatilor, urmarind efectuarea retinerilor legale si virarea acestora la bugetul de stat ;
k)    intocmeste dosarele de alocatie de stat pentru copii si urmareste acordarea lunara a alocatiei cu incadrarea in prevederile legii ;
l)     efectueaza chenzinal si ori de cate ori este nevoie, calculul si plata drepturilor banesti (salarii, concedii de odihna, medicale, ) ;
m)   intocmeste planul de casa ;
n)    tine evidenta contabila a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor si mijloacelor banesti ;
o)    organizeaza baza de date si arhiva financiar-contabila;
p)    calculeaza conform normelor legale în vigoare, salariile personalului angajat;
q)    tine evidenta statelor de functii ale clubului si urmareste corecta lor aplicare;
r)     tine evidenta cartilor de munca a salariatilor apartinand C.S.U.;
s)    raspunde de încadrarea personalului în conformitate cu statul de functiuni si fondul de salarii aprobat;
t)    întocmeste lucrarile privind încadrarea personalului, timpul de lucru, concediile de odihna, sanctionarea disciplinara (inclusiv desfacerea contarctului de munca), întocmeste dosarele de pensionare, deciziile cu majorarea si indexarea salariilor, indeminzatiilor de conducere, a gradatiilor, orelor suplimentare, sporului de vechime, fisele postului, precum si alte drepturi salariale.
u)   Raspunde de efectuarea si legalitatea achizitiilor publice contractate de catre C.S.U.

6.ATRIBUTIILE  FUNCTIEI  DE  SECRETARIAT
Art. 17. Atributiile functiei de secretariat sunt urmatoarele:
a)    asigura activitatea de primire, înregistrare, repartizare si predare a corespondentei  la cabinetul directorului executiv, precum si expedierea acestora la destinatar dupa rezolvare;
b)    înregistreaza întreaga corespondenta si asigura difuzarea ei dupa repartizarea facuta de catre directorul executiv;
c)    organizeaza compartimentul de arhiva al clubului;
d)    organizeaza activitatea de protocol a directorului executiv;
e)    organizeaza audientele la directorul executiv;
f)    asigura multiplicarea materialelor elaborate de catre conducerea CSU;
g)    asigura  aprovizionarea cu materiale necesare a secretariatului, precum si a birourilor clubului.
7. TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ
Art. 18.(1) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână, realizate în săptamana de lucru de 5 zile  şi este de regulă în intervalul:
–    8,oo -16,00, în zilele de luni, marţi, miercuri , joi si vineri.
(2) În intervalul de timp prevazut la alin. (1), salariaţii se află în timpul programului de lucru, având obligaţia de a respecta regulile privind disciplina muncii în unitate şi de a efectua activităţile necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.
Art. 19. Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusive orele suplimentare.
Art. 20. (1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză.
(2) Programele individualizate de muncă presupun un mod de organizare flexibil a timpului de muncă.
Art. 21. (1)Evidenţa prezenţei la serviciu se ţine pe baza condicii de prezenţă, în care personalul va semna zilnic, la începutul şi sfârşitul programului de lucru.
(2) Situaţia prezenţei la serviciu se întocmeşte pe fişe colective de pontaj, pe baza condicii de prezenţă, de către persoana imputernicita cu aceasta.
(3) Înscrierile de date false în condica de prezenţă sau în foile colective de prezenţă constituie abatere disciplinară şi va fi sancţionată conform prevederilor prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare. De corectitudinea datelor înscrise in condica de prezenta si de transmiterea corecta a prezentei către directorul executiv se fac responsabili cei care raspund de intocmirea fisei colective de pontaj.
(4) În cazul în care întârzierea sau absenta s-a datorat unei situaţii neprevăzute sau a unor motive independente de voinţa angajatului (boală, accident, etc.) salariatul are obligaţia de a informa, în 24 de ore, pe directorul executiv.
Art. 22. Secretariatul clubului ţine evidenţa întârzierilor, învoirilor, a concediilor de boală, de studii şi fără plată şi, separat, a concediilor de odihnă.
Art. 23. Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
–    1 şi 2 ianuarie
–    prima şi a doua zi de Paşte
–    1 mai
–    1 decembrie
–    prima şi a doua zi de Crăciun
–    2 zile pentru fiecare dintre două sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora
–    alte zile declarate astfel prin H.G.
Art. 24. În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite care nu se includ în durata concediului de odihnă, astfel:
–    căsătoria salariatului …………………………… 5 zile lucrătoare,
–    căsătoria unui copil…………………………….. 3 zile lucrătoare,
–    căsătoria fraţilor/surorilor……………………. 3 zile lucrătoare,
–    naşterea unui copil ……………………………… 5 zile lucrătoare,
–    deces soţ, soţie, părinţi, socrii,copii, fraţi,
–    surori sau bunici …………………………………..3 zile lucrătoare
–    donatorii de sânge ………………………………. conform legii
–    schimbarea locului de muncă
–    cu schimbarea reşedinţei ……………………….5 zile lucrătoare.
Art. 25. (1) Salariaţii pot presta muncă peste durata normală a timpului de lucru. Această muncă este considerată muncă suplimentară şi se compensează cu timp liber corespunzător.
(2) În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti, în luna următoare, la un tarif derivat din salariul de bază majorat, cu un spor stabilit astfel:
–    spor egal cu 75 % din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru
–    spor egal cu 100 % din salariul de bază pentru orele următoare şi pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.
Art. 26. Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată şi sporurile prevăzute la art. 20 alin. (2) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de directorul executiv, existând, totodată, şi acordul salariatului, fără a se depăşi 360 de ore anual.

8. CONCEDIILE
Art. 27. (1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor.
(2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări.
(3) Concediul anual de odihnă va putea fi fracţionat la solicitarea salariatului, una din fracţiuni va trebui să fie de cel puţin 15 zile lucrătoare. Cealaltă parte va trebui acordată şi luată până la sfârşitul anului în curs.
(4) Programarea concediilor de odihnă se va face la sfârşitul anului, pentru anul următor, de către conducerea unităţii, cu consultarea  salariaţilor.
(5) Ordinea efectuării concediilor de odihnă va fi stabilită eşalonat în tot cursul anului, ţinându-se seama de buna desfăşurare a activităţii, dar şi de interesele personalului.
Art. 28. (1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), efectuarea concediului în anul următor este permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil.
(3) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă, proporţional cu perioada efectiv lucrată.
(4) La determinarea îndemnizaţiei de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, şi sporurile de care se beneficiază, potrivit legii.
(5) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte de către angajator cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu.
Art. 29. Durata efectivă a concediului de odihnă anual se acordă proporţional cu numărul de zile de activitate prestată în anul calendaristic în cauză.
Art. 30. Salariaţii care pe lângă funcţia de bază îndeplinesc – prin cumul – şi o altă funcţie cu normă întreagă, au dreptul la concediu de odihnă plătit numai pentru funcţia de bază, respectiv de la unitatea în care au funcţia
Art. 31. (1) Salariaţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională.
(2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plata.
(3) Concedii fără plată pot fi acordate şi pentru interese personale, în cazuri excepţionale, cu respectarea dispoziţiilor contractului colectiv de muncă, pe durate determinate, stabilite prin acordul părţilor, avându-se în vedere atât interesele salariatului, cât şi necesitatea asigurării funcţionării serviciului respectiv.
(4) Cererea cu privire la acordarea concediului fără plată, în condiţiile alin. 2 şi 3, vizată de către directorul executiv, va fi depusă la registratura clubului şi va fi supusă aprobării conducerii instituţiei.

9. SALARIZAREA
Art. 32. (1) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani, în moneda naţională.
(2) Salariul cuprinde salariul de bază, îndemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.
Art. 33. Salariile se plătesc înaintea oricăror alte obligaţii băneşti ale angajatorilor.
Art. 34. (1) Salariul de bază se stabileşte în raport cu răspunderea, dificultatea şi complexitatea sarcinilor, precum şi cu nivelul de pregătire necesar funcţiei ocupate, respectiv cu calitatea prestaţiei anterioare şi cu performanţele obţinute, în concordanţă cu dispoziţiile legislaţiei în vigoare cu privire la sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul din învăţământul superior de stat.
(2) Sporurile la salariul de bază vor fi acordate pentru vechimea în muncă şi în funcţie de rezultatele obţinute, pentru condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pentru munca desfăşurată peste programul normal de lucru,  pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază.

10. REGULI  PENTRU  FORMAREA  PROFESIONALĂ
Art . 35. Formarea profesională a salariaţilor are următoarele obiective principale:
a)    adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă
b)    obţinerea unei calificări profesionale
c)    actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de muncă şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază
d)    dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea activităţilor profesionale
Art . 36. (1) Participarea la cursuri sau stagii de formare profesională poate fi iniţiată de angajator sau de salariat, cu respectarea dispoziţiilor legale, a prezentului Regulament de Ordine Interioară, a contractului colectiv de muncă şi a contractului individual de muncă, astfel încât atitudinea părţilor să nu constituie abuz de drept.
(2) Modalitatea concretă de formare profesională, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata formării profesionale, precum şi orice alte aspecte legate de formarea profesională, inclusiv obligaţiile contractuale ale salariatului în raport cu CSU, care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, se stabilesc prin acordul părţilor şi fac obiectul unor acte adiţionale la contractele individuale de muncă.
Art . 37. Formarea profesională şi evaluarea cunoştinţelor salariaţilor CSU, se poate realiza prin următoarele forme:
a)    participarea la cursuri organizate de către universitati sau alte instituţii abilitate
b)    stagii de practică şi specializare în ţara şi în străinătate
c)    alte forme de pregătire convenite, prevazute de legislaţia în vigoare
Art .38. (1) În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este iniţiată de CSU, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de către CSU, în calitate de angajator.
(2) În cazul în care, în condiţiile prevăzute la alin. (1), participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională presupune scoaterea parţială din activitate, salariatul participant va beneficia de drepturi salariale astfel:
a)    dacă participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioada ce nu depăşeşte 25% din durata zilnica a timpului normal de lucru, acesta va beneficia, pe toată durata formării profesionale, de salariul integral corespunzător postului şi funcţiei deţinute, cu toate indemnizaţiile, sporurile şi adaosurile la acesta;
b)    dacă participarea presupune scoaterea din activitate a salariatului pentru o perioada mai mare de 25% din durata zilnică a timpului normal de lucru, acesta va beneficia de salariul de bază şi,după caz, de sporul de vechime.
(3) Dacă participarea la cursurile sau la stagiul de formare profesională presupune scoaterea integrală din activitate, contractul individual de munca al salariatului respectiv se suspendă, salariatul beneficiind de o indemnizaţie plătită de angajator, prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de muncă, după caz.
(4) Pe perioada suspendării contractului individual de muncă în condiţiile prevăzute la alin.(3), salariatul beneficiază de vechime în muncă, această perioadă fiind considerată stagiu de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de stat.

11. REGULI PRIVIND RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A PERSOANELOR AFLATE ÎN RAPORTURI JURIDICE DE MUNCĂ CU CSU.
Art. 39. Salariaţii CSU au următoarele obligaţii de disciplină a muncii:
a)    să respecte programul de lucru, conform dispoziţiilor art. 13-24 din prezentul Regulament;
b)    să achite sarcinile de serviciu ce fac obiectul fişei postului, precum şi cele solicitate de superiorii ierarhici, prompt, eficient, calitativ şi în acord cu procedurile şi celelalte reglementări în vigoare;
c)    să participe cu simţ de răspundere la instructajul introductiv şi la cele periodice de protecţia muncii şi de prevenire si stingere a incendiilor;
d)    să aplice şi să respecte normele legale de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor;
e)    să respecte circuitul oficial al documentelor; toate documentele care intră in instituţie vor fi înregistrate la Registratura clubului;
f)    să poarte la locul de muncă o ţinută decentă şi să aibă o comportare civilizată şi demnă;
g)    să dea dovadă, la locul de muncă, atât în relaţia cu colegii, cât şi în interacţiunea cu terţe persoane, de solicitudine şi principialitate;
h)    să anunţe cu maximă promptitudine superiorul ierarhic despre orice situaţie de pericol iminent despre care are ştiinţă;
i)    să anunţe, în cazul unor situaţii excepţionale, în 24 de ore, şefii ierarhici, în situaţia în care sunt obligaţi să lipsească de la serviciu din motive de sănătate, constatate prin acte legal eliberate, care trebuie prezentate până cel târziu în prima zi de revenire la locul de muncă. Neanunţarea incidentului în termen, determină nerecunoaşterea de către conducerea CSU  a certificatului medical şi pontarea salariatului absent ca nemotivat;
j)    să-şi efectueze verificarea medicală la angajare şi periodică, pe durata executării contractului individual de muncă;
k)    să anunţe despre orice modificare a datelor personale intervenite în situatia sa;
l)    să nu divulge informaţii administrative şi / sau ştiinţifice cu regim intern special  unor personae neautorizate să le cunoască, din interiorul sau din afara CSU;
m)    să respecte şi să asigure, pe toată durata derulării contractului individual de muncă, confidenţialitatea cu privire la datele cu caracter personal ale colegilor, inclusiv referitoare la salariile acestora, în condiţiile prevederilor contractului colectiv de muncă aplicabil.
Art. 40. Salariaţilor CSU   le este interzis:
a)    să consume băuturi alcoolice în timpul programului de lucru sau să se prezinte la serviciu în stare de ebrietate sau sub influenţa băuturilor alcoolice;
b)    să presteze munci contrare recomandărilor medicale;
c)    să adreseze injurii şi / sau jigniri celorlalţi membri ai comunităţii CSU, indiferent de raporturile ierarhice;
d)    să hărţuiască şi / sau să calomnieze alţi membri ai comunităţii CSU, indiferent de raporturile ierarhice;
e)    să desfăşoare în incinta CSU  activitaţi politice de orice fel;
f)    sa utilizeze numele CSU în scopuri care pot duce la prejudiciera prestigiului instituţiei;
g)    să comită orice alte fapte interzise de prevederile legale în vigoare.

12. RĂSPUNDEREA  DISCIPLINARĂ
Art.41. (1) Orice acţiune sau  inacţiune, săvârşită cu vinovăţie de către personalul clubului, prin care au fost încălcate îndatoririle de serviciu, normele de conduită profesională si civică prevăzute de lege, regulamentul de ordine interioară, contractul individual de muncă sau dispoziţiile legale ale directorului executiv, constituie abatere disciplinară si se sancţionează conform prevederilor prezentului regulament.
(2) Constituie abatere disciplinară următoarele fapte:
a)    întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
b)    neglijenta repetată în rezolvarea lucrărilor;
c)    desfăşurarea altor activităţi decât cele stabilite prin fisa postului în timpul orelor de program sau efectuarea de intervenţii pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal sau care nu intră în competenta de soluţionare;
d)    desfăşurarea unei activităţi personale sau private în timpul orelor de program;
e)    refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile si atribuţiile de serviciu;
f)    solicitarea sau primirea de cadouri în scopul îndeplinirii sau neîndeplinirii atribuţiilor de serviciu, al furnizării unor informaţii sau facilitării unor servicii care să dăuneze activităţii instituţiei;
g)    lipsa nemotivată de la serviciu sau întârzierea repetată de la serviciu;
h)    părăsirea instituţiei în timpul orelor de program fără ordin de serviciu sau aprobarea directorului executiv;
i)    manifestările care aduc atingere prestigiului si autorităţii clubului;
j)    exprimarea sau desfăşurarea, în calitate de salariat, în timpul programului de lucru, a unor opinii sau activităţi publice cu caracter politic;
k)    încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese  si interdicţii stabilite prin lege;
l)    introducerea, distribuirea, facilitarea introducerii sau distribuirii în unitate a băuturilor alcoolice, pentru a fi consumate la locul de muncă precum si intrarea şi rămânera în unitate sub influenţa băuturilor alcoolice;
m)    scoaterea de bunuri materiale aflate in patrimoniul CSU, fără forme legale, înstrăinarea acestora sau utilizarea lor în scopuri personale;
n)    desfăşurarea de activităţi ca salariaţi, administratori, sau prestatori de servicii la alte persoane fizice sau juridice, în timpul programului de lucru;
o)    orice alte fapte considerate abateri disciplinare prin prezentul regulament sau lege specială;
Art.42. Interzicerea şi sancţionarea hărţuirii sexuale.  Nu se tolerează în cadrul relaţiilor de serviciu manifestări de hărţuire sexuală. Sunt considerate hărţuiri sexuale, acele gesturi, manifestări, comentarii insinuante, sau propuneri cu aluzii sexuale. Acestea pot crea o stare de stres în cadrul instituţiei şi pot conduce la degradarea atmosferei de lucru, scăderea productivităţii muncii şi a moralului angajaţilor. În sensul celor de mai sus, nu este permis angajaţilor şi sportivilor clubului să impună constrângeri, sau să exercite presiuni de orice altă natură în scopul obţinerii de favoruri de natură sexuală. Salariaţii, care vor fi autorii dovediţi ai unor fapte prevăzute mai sus, vor fi sancţionaţi conform prevederilor art.20, respectând procedura stabilita la art. 22 din prezentul regulament.
Art. 43. (1) Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie al salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
Art.44. În raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sancţiunile disciplinare ce se aplică personalului sunt:
a)    mustrarea sau avertismentul scris;
b)    diminuarea drepturilor salariale cu 5 – 20% pe o perioadă de  până  la 3 luni;
c)    suspendarea contractului de muncă pe o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare;
d)    retrogradarea în funcţie cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea pe o perioadă ce nu poate depăşi 60 de zile;
e)    desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
Art.45. Constatarea, cercetarea, aplicarea si contestarea sancţiunilor disciplinare se face, potrivit prevederilor  Codului Muncii (L.53/2003).
Art. 46. (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură nu poate fi dispusă fără a se efectua o cercetare disciplinară prealabilă.
(2) Orice angajat cercetat disciplinar, beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, fiindu-i respectat dreptul la apărare, conform dispoziţiilor prezentului Regulament şi a legislaţiei în vigoare.
(3) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte, precizându-se cel puţin obiectul, data, ora şi locul întrevederii.
(4) Neprezentarea salariatului la convocarea facută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
(5) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
(6) Pentru cercetarea abaterii disciplinare şi propunerea sancţiunii, angajatorul constituie o comisie, din care vor face parte 3 – 5 membri, dintre care unul are rolul de preşedinte.
Art. 47. (1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştintă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei, exceptând situaţiile în care, din motive obiective nu s-a cunoscut existenţa abaterii disciplinare. În situaţia de excepţie, termenul de 6 luni se consideră a fi suspendat.
(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
a)    descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
b)    precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat;
c)    motivele pentru care au fost inlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile;
d)    temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;
e)    termenul în care sancţiunea poate fi contestată;
f)    instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată.
(3) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.
(4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnatură de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinta comunicată de acesta.
(5) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.
Art.48. Dreptul de apărare al salariaţilor.
La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele abaterii, comportarea generală în serviciu a salariatului, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare care nu au fost radiate, în condiţiile prevăzute de lege.
Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicata decât după cercetarea prealabilă a faptei imputate şi după audierea salariatului. Audierea salariatului trebuie consemnata în scris, sub sancţiunea nulităţii.
Refuzul salariatului, de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaraţie privitoare la abaterile imputate se consemnează într-un proces verbal. În astfel de cazuri sancţiunea poate fi aplicata.
Acelaşi procedeu se va aplică şi în cazul personalului care refuză să se prezinte în vederea audierii.
Sancţiunile disciplinare se aplică potrivit legii.
Salariatul nemulţumit de sancţiunea aplicată se poate adresa tribunalului, solicitând anularea sau modificarea după caz, a ordinului sau dispoziţiei de sancţionare.
Dacă s-a dovedit nevinovăţia persoanei sancţionte, persoanele cu rea credinţă care au determinat aplicarea sancţiunii disciplinare, răspund disciplinar, material, civil şi după caz penal.

13. RĂSPUNDEREA  PATRIMONIALĂ
Art. 49. (1) CSU  este obligat, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului, în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legatură cu serviciul.
(2) În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu plângere instanţelor judecătoreşti competente.
Art. 50. (1) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legatură cu munca lor.
(2) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie.
(3) Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în natură sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabileşte potrivit valorii acestora de la data plăţii.
Art. 51. (1) Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabileşte în raport cu măsura în care fiecare a contribuit la producerea ei.
(2) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării pagubei şi,atunci când este cazul, şi în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar.

14. REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINĂRII ŞI AL ÎNLATURARII ORICĂROR FORME DE ÎNCĂLCARE  A  DEMNITĂŢII.
Art. 52. (1) În CSU  relaţiile de muncă dintre angajator şi angajaţi, precum şi relaţiile dintre angajaţi funcţionează pe principiul egalităţii de tratament, cu respectarea autorităţii conferite de lege structurilor administrative si didactice, a prevederilor din fişa postului precum şi a demnităţii fiecărui salariat.
(2) Toţi salariaţii CSU  beneficiază de respectarea demnităţii şi a conştiinţei lor, fără nici o discriminare.
Art. 53. (1) CSU  asigură întreg cadrul organizatoric, în vederea evitării tuturor formelor de discriminare directă sau indirectă faţă de salariaţi, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, etnie, naţionalitate, religie, rasă, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă sau activitate sindicală.
(2) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă, care sunt întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile menţionate la alin.(1), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii.
(3) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevazute la alin. (1), dar care produc acelaşi efect ca şi în cazul discriminării directe.
Art. 54. (1) Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare.
(2) Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul de maternitate constituie discriminare în sensul prezentului Regulament de Ordine Interioară.
(3) Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de graviditate şi să semneze un angajament că nu va rămâne însarcinată sau că nu va naşte pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă.

15. PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA  ÎN  MUNCĂ
Art. 55. (1) Conducerea CSU  se obligă să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănatăţii salariaţilor în toate aspectele legate de muncă.
(2) Măsurile privind securitatea si sănatatea în muncă nu creează obligaţii financiare pentru angajaţi.
Art.56.(1) Fiecare salariat are obligaţia să asigure aplicarea măsurilor referitoare la securitatea si sănătatea sa in munca, precum si a celorlalţi salariaţi.
(2) Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de securitate si sănătate, personalul are următoarele obligaţii:
a)    să îşi însuşească si să respecte normele si instrucţiunile de protecţia muncii si măsurile de aplicare a acestora;
b)    să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât persoana proprie cât si a colegilor;
c)    să aducă la cunoştinţă conducătorilor orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
d)    să utilizeze corect echipamentele tehnice din dotarea instituţiei;
e)    să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate a echipamentelor tehnice;
(3) Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de securitate si sănătate, conducerea are următoarele obligaţii:
a)    să asigure si să controleze cunoaşterea si aplicarea de către toţi angajaţii a prevederilor legale în domeniul protecţiei muncii;
b)    să asigure cercetarea si evidenta accidentelor de muncă si a accidentelor uşoare suferite de personal si de sportivi.
c)    să asigure materialele igienico-sanitare specifice activităţii desfăşurate;
Art.57. (1) În caz de evenimente deosebite, de accidente la locul de muncă, fiecare salariat va informa de urgentă directorul executiv.
(2) Toate accidentele survenite în timpul serviciului mai ales cele cu consecinţe grave, vor fi imediat aduse la cunoştinţa conducerii.
(3) Aceleaşi reguli vor fi respectate si în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu – loc de muncă si invers.
Art.58.(1) Pentru a asigura securitatea la locul de muncă, salariaţii CSU au următoarele obligaţii:
a)    salariaţii răspund pentru respectarea normelor de igienă si de tehnica securităţii muncii;
b)    fumatul este permis numai în locurile special stabilite si semnalizate corespunzător, de către serviciul administrativ, fără a fi afectată buna desfăşurare a activităţii CSU.
c)    se interzice în incinta instituţiei păstrarea, distribuirea sau vânzarea de substanţe sau medicamente al căror efect pot produce dereglări comportamentale;
d)    se interzice introducerea, distribuirea sau înlesnirea introducerii băuturilor        alcoolice în instituţie;
Art. 59. (1) În cadrul responsabilităţilor sale, CSU, in calitate de angajator are obligaţia să ia măsurile necesare pentru:
a)    asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;
b)    prevenirea riscurilor profesionale;
c)    informarea şi instruirea lucrătorilor;
d)    asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.
(2) Implementarea măsurilor privind securitatea şi sănatatea in muncă se va face cu respectarea următoarelor principii generale de prevenire:
a)    evitarea riscurilor;
b)    evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c)    combaterea riscurilor la sursă;
d)    adaptarea la progresul tehnic;
e)    înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este  periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos;
f)    dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenţa factorilor din mediul de muncă;
g)    adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală;
h)    furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.
Fiecare lucrător trebuie să işi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.

16. REGULI PRIVIND FUMATUL ÎN SPAȚIUL PUBLIC
Legea antifumat nr. 15/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 72 din 1 februarie 2016 (M.Of. nr. 72/2016).

Legea antifumat. Art. I.

Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 1.

Legea antifumat. Prezenta lege stabileşte unele măsuri privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun, prin interzicerea completă a fumatului în toate spaţiile publice închise, în spaţiile închise de la locul de muncă şi în locurile de joacă pentru copii, prin inscripţionarea pachetelor cu produse din tutun, prin desfăşurarea de campanii de informare şi educare a populaţiei, informarea consumatorilor cu privire la produsele din tutun pe care urmează să le achiziţioneze, prin indicarea în produsele finale a conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon, prin unele măsuri privind utilizarea ingredientelor pentru produsele din tutun, având ca scop protejarea sănătăţii persoanelor fumătoare şi nefumătoare de efectele dăunătoare ale fumatului, prevenirea răspândirii fumatului în rândul minorilor şi asigurarea unui nivel adecvat al calităţii vieţii populaţiei din România.

2. La articolul 2, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins:

i1) ţigaretă electronică se înţelege un produs care poate fi folosit pentru consumul de vapori care conţin nicotină prin intermediul unui muştiuc sau orice componentă a acestui produs, inclusiv un cartuş, un rezervor şi dispozitivul fără cartuş sau rezervor.

3. La articolul 2, literele m) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

m) spaţiu public închis se înţelege orice spaţiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

n) spaţiu închis de la locul de muncă se înţelege orice spaţiu care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat într-un loc de muncă, astfel cum este definit în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.

4. La articolul 2, după litera n) se introduc două noi litere, literele n1) şi n2), cu următorul cuprins:

n1) mijloc de transport în comun se înţelege orice vehicul utilizat pentru transportul contra cost al persoanelor;

n2) loc de joacă pentru copii se înţelege orice spaţiu închis sau în aer liber, destinat utilizării de către copii

5. La articolul 3, alineatele (1) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 3.

(1) Se interzice fumatul în toate spaţiile publice închise, spaţiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. De la prezentele prevederi fac excepţie celulele pentru deţinuţi din penitenciarele de maximă siguranţă.

(11) Se interzice complet fumatul în unităţile sanitare, de învăţământ, precum şi în cele destinate protecţiei şi asistenţei copilului, de stat şi private.

6. La articolul 3, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:

(12) În spaţiile prevăzute la art. 2 lit. n1) este interzisă inclusiv utilizarea ţigaretei electronice.

7. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) Fumatul este permis numai în camere special amenajate, exclusiv în zona de tranzit a aeroporturilor internaţionale, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) să servească exclusiv fumatului;

b) să nu fie spaţiu de trecere sau de acces în spaţii publice închise;

c) să fie dotate cu sisteme de ventilaţie funcţionale care să asigure eliminarea fumului din tutun, cu presiune negativă;

d) să fie dotate cu scrumiere şi extinctoare şi amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor;

e) să fie marcate la loc vizibil cu indicatoare: «Cameră pentru fumat», «Loc pentru fumat».”

8. La articolul 3, alineatele (21), (3), (4) şi (41) se abrogă.

Nerespectarea prevederilor legii antifumat de către persoanele fizice se sancţionează cu amendă contravenţională de la 100 lei la 500 lei, iar nerespectarea de către persoanele juridice a prevederilor legii se sancţionează cu amendă contravenţională de 5.000 lei la prima abatere, cu amendă contravenţională de 10.000 lei şi cu sancţiunea complementară de suspendare a activităţii până la remedierea situaţiei care a dus la suspendarea activităţii, la a doua abatere. Dacă se săvârșește o nouă contravenţie prevăzută de legea antifumat, se sancţionează cu amendă contravenţională de 15.000 lei şi cu sancţiunea complementară de închidere a unităţii.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite în acest sens de către Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, cu excepţia prevederilor art. 10 lit. a), b) şi c), unde constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi ai poliţiei locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne (ofițerii și agenții poliției, poliței de frontieră, personalul din cadrul IGSU și ISU și ofițerii și subofițerii  Jandarmeriei Române).

17. DISPOZITII FINALE
Art. 60. (1) Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către personalul desemnat în acest sens de directorul executiv.

(2) Conferintele de presa se desfasoara, pentru toate sectiile sportive, la sediul clubului, in sala de conferinte.
(3)  Sportivii si antrenorii pot acorda interviuri  dupa terminarea competitiei sau jocului numai dupa iesirea de la vestiare. Nu se acorda interviuri  imediat dupa incheierea jocului, nici de catre sportivi si nici de catre antrenori. Interviurile se acorda in spatiul special amenajat pentru aceasta la sala de joc.
Art.61. (1) Salariaţii CSU, care reprezintă instituţia în cadrul unor intalniri internaţionale, instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii si alte activităţi cu caracter internaţional au obligaţia să promoveze o imagine favorabilă tării si Clubului Sportiv „Universitatea”.
(2) În relaţiile cu reprezentanţii altor cluburi din strainatate, acestora le este interzis să exprime opinii personale privind aspecte naţionale sau dispute internaţionale.
(3) În deplasările externe, aceştia sunt obligaţi să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol si le este interzisă încălcarea legilor si obiceiurilor tării gazdă.
Art.62. Prezentul regulament se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare privind organizarea muncii, igiena si securitatea muncii, disciplina muncii si răspunderea disciplinară, civilă si penală.
Art.63. Aducerea la cunoştinţa salariaţilor a prezentului Regulament de ordine interioara se face prin grija conducerii, sub semnătură.

Legitimații de Intrare
Clubul Sportiv Universitatea Cluj pune în vânzare Legitimațiile de Intrare la meciurile echipelor de baschet, handbal, volei și rugby, pentru sezonul 2016-2017. Prețul unei legitimații este de 200 lei, iar studentii și pensionarii beneficiază de 50% reducere. Legitimațiile se pot achiziționa de la sediul Clubului, de pe strada Card. Iuliu Hossu, Nr. 23, de L- V, orele 9:00 – 14:00. Vă așteptăm!
Calendar competițional

Nu sunt evenimente sportive programate în perioada imediat următoare.

Patru pași simpli
Patru pași simpli
1% pentru „U”
1% pentru „U”
Ambiţii mari la echipa de baschet feminin
Ionica Munteanu la Divizia Locală
Totul despre…Patinaj
Totul despre…Patinaj